Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszczonym poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje o organie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy je nam przekazujesz. To może być dla. Np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane automatycznie lub za Twoją zgodą podczas odwiedzania witryny przez nasze systemy informatyczne. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia strony). Dane te są gromadzone automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia, że ​​strona internetowa jest wolna od błędów . Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Zawsze masz prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w tej sprawie lub w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia od dostawców zewnętrznych

Gdy odwiedzasz tę witrynę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe zapisane na tej stronie są przechowywane na serwerach gospodarza. Może to obejmować adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Host jest używany w celu realizacji umowy z nasi potencjalni i obecni klienci (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz gospodarz będzie przetwarzał tylko Twoje dane w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia jego zobowiązań dotyczących wydajności i postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następujących usługodawców:

IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Realizacja zamówienia

Zawarliśmy umowę na realizację zamówienia z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia: że przetwarza to wyłącznie dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o organie odpowiedzialnym

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

asp GmbH
Zum Kalkofen 24
57439 Attendorn

Telefon: +49 2722 63596-0
E-Mail:info@asp-d.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.)

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); w tym drugim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych przyczyn.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Między innymi nie korzystamy z narzędzi od firm z siedzibą w USA lub innych bezpiecznych krajach trzecich zgodnie z prawem ochrony danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę zainteresowaną działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (m.in. Tajne usługi) przetwarzają, oceniają i stale przechowują Twoje dane na serwerach w USA w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie Twojej zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach, a także przeciwko reklamie bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE, Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, ZGŁOSZENIA SIĘ NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH; ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ PRZETWARZANIE OPIERA SIĘ NA NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZGŁOSZENIA NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI NIE MOŻEMY PODAĆ ISTOTNYCH POWODÓW DO PRZETWARZANIA, KTÓRE POWSTAJĄ W TWOIM INTERESIE, ZACHOWUJE SIĘ PRAWA Sprzeciw ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 21 (1) RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU DZIAŁANIA REKLAM BEZPOŚREDNICH, MASZ PRAWO DO W KAŻDYM CZASIE WNIOSKU O PRZETWARZANIE DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONYWANIA TAKIEJ REKLAM; ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA W ZAKRESIE W ZWIĄZKU Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. W PRZYPADKU SPORÓW TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAM (Sprzeciw ZGODNY Z ART. 21 (2) RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO przysługuje prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w zwykłym, nadającym się do odczytu maszynowego format. Jeśli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych do innej odpowiedzialnej osoby, nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

Informacje, usuwanie i poprawianie

Masz w zakresie obowiązujących przepisów prawa Prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać przetwarzania swoich dane osobowe podlegają ograniczeniu. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania badania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / jest niezgodne z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo ograniczyć dane zamiast je usuwać, aby zażądać przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli wniosłeś sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć Twoje interesy i nasze. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, Dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub członka stan.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane albo tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) albo na stałe (trwałe pliki cookie) na Twoim urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich samodzielnie lub Twoja przeglądarka internetowa automatycznie je usunie.

W niektórych przypadkach pliki cookie od firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę ( pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają nam one lub Państwu korzystanie z niektórych usług stron trzecich (np. plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub zapewnienia określonych funkcji, które Państwo sobie życzą (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej), są przechowywane na na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO, chyba że zostanie wskazana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie odpowiednich plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są używane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym osobno w kontekście niniejszego oświadczenia o ochronie danych i jeśli to konieczne, poproś o zgodę.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza wniosku, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ) jeśli zostało to zgłoszone.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas, dopóki nie zwrócisz się do nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoja prośba zostanie uwzględniona Wszystkie otrzymanych danych osobowych (imię i nazwisko, żądanie) są przez nas przechowywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ) w takim przypadku Dane, które prześlesz do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Z Twojej obaw). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowania odwiedzających witrynę. Operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak B. odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowane przez Google w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. B. Pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl = de

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta witryna zawiera filmy z YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z serwisu YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą wideo. Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube niekoniecznie jest wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Gdy tylko uruchomisz film YouTube w tej witrynie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube . Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestrowania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustw.

W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą zostać uruchomione po rozpoczęciu filmu na YouTube, co nie mamy kontroli.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit. przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

member of asp GmbH
Close